Σάββατο, 31 Μαρτίου 2012

ΕΞΩΔΙΚΟ ΠΡΟΣΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ Η ΕΑΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΗΣ


Εξώδικο πρόσκληση στην Τράπεζα της Ελλάδος απέστειλε η ΕΑΑΣ για το αποθεματικό της


Αναλυτικά, το κείμενο της εξώδικης δήλωσης έχει ως εξής:

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤOΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Μετά δηλώσεως - προσκλήσεως και επιφυλάξεως
Του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού», όπως εκπροσωπείται νόμιμα

ΚΑΤΑ
Της Τράπεζας της Ελλάδας,
νομίμως εκπροσωπούμενης


Από επιστολή της Τράπεζας της Ελλάδας με ημερομηνία 20 Ιανουαρίου 2012 προς την Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού (Ε.Α.Α.Σ) με έκπληξη και έντονη ανησυχία πληροφορηθήκαμε ότι τα διαθέσιμα της Ε.Α.Α.Σ, τα οποία, ως καλώς γνωρίζετε, κατατίθενται δυνάμει του νόμου 1611/1950 στον τηρούμενο στην Τράπεζα της Ελλάδας έντοκο λογαριασμό με αριθμό ….., ενδέχεται να μειωθούν σε ποσοστό ανάλογο της αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους. Η μείωση αυτή φαίνεται θα προκύψει από την ανάλογη απώλεια της αξίας των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, στα οποία έχουν βάση του προαναφερθέντος παραπάνω νόμου τοποθετηθεί τα διαθέσιμά μας.
Η Ε.Α.Α.Σ έχει συσταθεί και λειτουργεί ως Ν.Π.Δ.Δ, οι οικονομικοί του πόροι όμως προέρχονται αποκλειστικά και μόνο από τις εισφορές των μελών της και ουδεμία επιχορήγηση λαμβάνει από τον από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, για την εκπλήρωση της αποστολής της.
Ως Ν.Π.Δ.Δ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα η Ε.Α.Α.Σ διαθέτει περιουσιακή αυτοτέλεια με την οποία επιδιώκεται η άμεση σύνδεση των περιουσιακών της στοιχείων με την δραστηριότητά της για την επιτυχία των σκοπών της. Τα χρηματικά διαθέσιμα που έχει δημιουργήσει με τον παραπάνω νόμιμο τρόπο έχουν ως μόνο νόμιμο σκοπό την εξυπηρέτηση των σκοπών της. Δεν έχουν ως σκοπό την οποιαδήποτε τυχόν συμβολή στην αντιμετώπιση γενικότερών δημοσιονομικών προβλημάτων της χώρας, στα οποία τα μέλη μας έχουν συμβάλλει τα μέγιστα δεχόμενα τις μεγαλύτερες περικοπές των συντάξεών τους αφενός και την συνεχώς αυξανόμενη τακτική – ειδική και έκτακτη φορολόγησή τους.
Η τοποθέτηση των διαθεσίμων μας στο προβλεπόμενο από το Ν.2469/97 «Κοινό Κεφάλαιο» του οποίου διαχειριστής είναι η Τράπεζα της Ελλάδος, γίνεται αναγκαστικά επειδή αυτό ορίζει ο αντισυνταγματικός νόμος και όχι επειδή αυτή είναι η δική μας ελεύθερη επιλογή. Το αποτέλεσμα λοιπόν της διαχείρισης του «Κοινού Κεφαλαίου» δεν μπορεί να είναι τέτοιο, ώστε να μειώνει δραματικά ή να διακινδυνεύει να μειώσει δραματικά τα διαθέσιμά μας, τα οποία επαναλαμβάνουμε και υπογραμμίζουμε είναι προϊόν του εισφοράς και κόπου των συνταξιούχων – μελών μας αποκλειστικά και καμία σχέση δεν έχουν με δημόσιο χρήμα. Ως προϊόν δε των ιδιωτικών αυτών εισφορών, τα διαθέσιμά μας είναι περιουσιακό στοιχείο μας και προστατεύονται τόσο από το Eλληνικό Σύνταγμα όσο και διεθνείς συμβάσεις.
Πολύ λίγο χρειάζεται να τονισθεί ότι ουδέν δικαίωμα είχατε να τοποθετήσετε τα χρήματά μας σε ομόλογα του Δημοσίου, ενεργώντας ως πρόσωπο ιδιωτικού κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ενόψει των παραπάνω :
ΕΠΕΙΔΗ η Ε.Α.Α.Σ ουδέποτε ενημερώθηκε με οποιονδήποτε τρόπο για την αγορά ομολόγων από την Τράπεζα της Ελλάδος για λογαριασμό της, ούτε κατ’ επέκταση έδωσε τη συγκατάθεσή της. Η υπόλογη πρωτοβουλία σας και η αντίστοιχη ζημιά μας να βαρύνει εξ ολοκλήρου εσάς.
ΕΠΕΙΔΗ η Ε.Α.Α.Σ έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέσο ώστε η περιουσία, που συγκροτήθηκε από τις εισφορές των μελών της να παραμείνει στην εξυπηρέτηση των σκοπών της, αλλά και να μην μειωθεί δραματικά ή διακινδυνευθεί η δραστική της μείωση από την αναγκαστική διαχείριση, που επιβάλλει ο νόμος στα διαθέσιμά της.
ΕΠΕΙΔΗ την υποχρέωσή της αυτή καθιστά ακόμη πιο έντονη το γεγονός ότι η δεινή οικονομική κατάσταση του Μετοχικού Ταμείου Στρατού και η δραματική ύφεση στην οποία βρίσκεται η χώρα, έχει συντελέσει στη ανάλογη και σημαντική μείωση των εσόδων της.
ΕΠΕΙΔΗ από την από 20 Ιανουαρίου 2012 επιστολή της Τράπεζας της Ελλάδας προκύπτει η επερχόμενη δραματική μείωση της αξίας των διαθεσίμων της Ε.Α.Α.Σ, μέσω της ενδεχόμενης και επικείμενης αναδιάρθρωσης των ελληνικών ομολόγων, δημιουργείται υποχρέωση της Ε.Α.Α.Σ να προστατεύσει τα μέχρι τώρα γενικώς μη κινδυνεύοντας από την εφαρμογή του παραπάνω νομοθετικού καθεστώτος διαθέσιμά της.

ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ
ότι η Ε.Α.Α.Σ έχει καταθέσει στον υπ αριθμόν ........... έντοκο λογαριασμό διαθεσίμων στην Τράπεζα σας το ποσό των 3.931.102,72 € το οποίο αποτελεί ιδιοκτησία της και επί της οποίας έχει απαίτηση.

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ
1. Mέσα σε 30 ημέρες από την επίδοση της παρούσας, να λάβετε όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε τα διαθέσιμα μας, τα οποία βρίσκονται υπό την αναγκαστική πλην υπόλογη διαχείρισή σας όχι επειδή το επιλέξαμε, να διατηρηθούν στο ύψος των καταθέσεών μας.
Σε αντίθετη περίπτωση ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΟΜΑΣΤΕ μετά το πέρας της ως άνω προθεσμίας να ασκήσουμε κάθε δικαιώμά μας για δικαστική επιδίωξη του ποσού αυτού με σκοπό την εξασφάλιση των πόρων της Ε.Α.Α.Σ προς εκπλήρωση του σκοπού της και την προστασία της περιουσίας των μελών της.
2. Να μας δώσετε πλήρη και αναλυτική ενημερωτική κατάσταση για τη μέχρι τώρα κίνηση της ειρημένης κατάθεσης μας και εν γένει να προβείτε στην κατά νόμο υποχρέωση λογοδοσίας.
3. Να εκταμιεύσετε και να μας παραδώσετε άμεσα το μεγαλύτερο δυνατό ποσό που επιτρέπει ο «αντισυνταγματικός» νόμος, δυνάμει του οποίου διαχειρίζεσθε τα χρήματά μας.
Σας προσκαλούμε στην άμεση επίλυση του προκύψαντος ζητήματος εξωδικαστικώς
Αθήνα, 06 Φεβ 2012
Ο Πρόεδρος Δ.Σ/ Ε.Α.Α.Σ

Μαυροδόπουλος Παντελής
Αντιστράτηγος ε.α
Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής εντέλλεται να επιδώσει την παρούσα προς αυτήν την οποία απευθύνεται, προς γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας το κείμενο της παρούσης εξωδίκου στην εις θέση επιδόσεως που θα συντάξει.


 

ΠΗΓΗ:
http://www.eaas.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=4:history&catid=3:news