2010-11-20

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΟΥΚΑΣ - ΠΑΙΔΟΜΑΖΩΜΑ"Η λέξις παιδοµάζωµα δεν υπάρχει εις ουδένα λεξικόν του κόσµου πλήν του Ελληνικού. Είναι καθαρώς ελληνικός νεολογισµός και σηµαίνει βιαίαν αρπαγήν των τέκνων προς χρησιµοποίησιν σκοπού στρεφοµένου κατά των γονέων οίτινες τα εγέννησαν και της πατρίδος ήτις τα εξέθρεψε. Η λέξις παιδοµάζωµα προκαλεί φρίκην και ανατριχιασµόν εις τας Ελληνικάς συνειδήσεις, διότι ενθυµίζει µιαν εποχήν κατά την οποίαν η φυλή µας υπέστη µεγάλα πλήγµατα και υπεβλήθη εις µεγάλας πνευµατικάς και ηθικάς δοκιµασίας δι' εφαρµογής βαρβάρων και απανθρώπων µέτρων εκ µέρους του κατακτητού, αποσκοπούντων να εξοντώσουν το ελληνικόν γένος και να αλλοιώσουν τα φυλετικά γνωρίσµατά του. Το παιδοµάζωµα υπήρξε το οδυνηρότερον τραύµα το οποίον υπέστη φυλή εις τον κόσµoν"
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΟΥΚΑΣ
Γενικός Επιθεωρητής του Παιδομαζώματος

ΠΑΙΔΟΜΑΖΩΜΑ
Η αγωγή και η διδασκαλία των απαχθέντων ελληνοπαίδων


 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΟΥΚΑΣ
Γενικός Επιθεωρητής του Παιδομαζώματος

ΠΑΙΔΟΜΑΖΩΜΑ
ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ


  
 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣΠΗΓΗ: